Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Drukarnia dostępna pod adresem internetowym www.drukireklamowe.eu prowadzona jest przez Bartłomiej Barański wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Zakręt 26 30-245 Kraków adres do doręczeń: ul. Zakręt 26 30-245 Kraków NIP 6772136174, REGON 356719014, adres poczty elektronicznej: biuro@drukireklamowe.eu, numer telefonu:500 141 473 Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów, jak i do przedsiębiorców. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Bartłomiej Barański. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Drukarni. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Bartłomiej Barański ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Drukarni w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Drukarni oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Warunki zawierania i realiacji umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Bartłomiej Barański następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Drukarni Internetowej. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Drukarni Internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. Na produkty nie ma wystawionej faktury VAT. Łączna cena zawiera podatki Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także koszty dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat Klient jest informowany na stronie drukarni w trakcie składania zamówienia, w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków -po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Drukarni "Kupuję z obowiązkiem zapłaty" po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych ,w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Drukarni . W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, konfiguracja (parametry) Produktu/-ów, ilość (nakład) Produktu/ów, Pliki Graficzne, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Po złożeniu Zamówienia Drukarnia niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Bartłomiej Barański Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Bartłomiej Barański.

4. Procedura weryfikacji pliku, rozpoczęcie realizacji umowy

Po zawarciu Umowy Sprzedaży przeprowadzana jest przez Bartłomiej Barański niezwłocznie (maksymalnie w ciągu jednego Dnia Roboczego) Weryfikacja Plików. W przypadku gdy w wyniku Weryfikacji Plików okaże się, że Pliki Graficzne wymagają wprowadzenia poprawek Bartłomiej Barański informuje o tym niezwłocznie Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, który obowiązany jest do wprowadzenia poprawek zgodnie z informacją od Bartłomiej Barański i przesłania do niej poprawionych Plików Graficznych. Bartłomiej Barański przystępuje do realizacji Umowy Sprzedaży w momencie zakończenia Weryfikacji Plików , albo przez otrzymanie od Klienta poprawionych przez niego Plików Graficznych zgodnie z uwagami Bartłomiej Barański przesłanymi Klientowi po przeprowadzeniu Weryfikacji Plików w razie konieczności wprowadzenia poprawek albo otrzymania przez Bartłomiej Barański żądania Klienta rozpoczęcia realizacji Umowy Sprzedaży mimo braku pozytywnej Weryfikacji Plików i braku przesłania przez Klienta poprawionych Plików Graficznych oraz po otrzymaniu zapłaty. Bartłomiej Barański wykonuje Produkt będący przedmiotem Umową Sprzedaży zgodnie ze Specyfikacją Produktu na podstawie Plików Graficznych Klienta i ewentualnych uzgodnień między Klientem, a Bartłomiej Barański w ramach Weryfikacji Plików. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Drukarni.

5. Wykonywanie projektów

Projekty wykonywane na zlecenie zamawiającego są własnością Bartłomiej Barański i mogą być wykorzystane jedynie do druku materiałów przez Bartłomiej Barański. Zamawiający nie może wykorzystać ich do druku poza Bartłomiej Barański. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do przesyłanych materiałów do wykonania projektów. Wszystkie pliki przysłane przez Zamawiającego do Bartłomiej Barański drogą internetową stanowią własność klienta. Klient oświadcza że jest właścicielem praw autorskich do przysyłanych materiałów i Bartłomiej Barański nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tych praw jeśli po wydrukowaniu ich osoby trzecie będą dochodziły swoich roszczeń. Materiały te są archiwizowane a zamawiający wyraża zgodę na ich archiwizowanie. Są one udostępniane Klientowi w przypadku zgubienia plików lub w celu dokonania w nich poprawek. Osoby trzecie nie mają dostępu do tych plików. Bartłomiej Barański nie ingeruje i nie odpowiada za treść przesyłanych prac. Nie dokonuje żadnych zmian w dostarczonych plikach. Zamówienia wydrukowane z plików źle przygotowanych przez zamawiającego nie mogą być traktowane jako podstawa reklamacji. Bartłomiej Barański zobowiązuje się do informowania klientów o uszkodzonych lub źle przygotowanych plikach.

6. Sposoby i terminy płatności za produkt

 1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy.
 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr. konta bankowego Millennium Bank - 50 1160 2202 0000 0002 6967 1835

7. Terminy płatności

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w dniu odbioru.

8. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru osobistego

Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Drukarni w trakcie składania Zamówienia. W tej także chwili Klient wyraża zgodę związania się Umową Sprzedaży. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. Drukarnia udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 1. Przesyłka kurierska
 2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Zakręt 26 30-245 Kraków – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 17:00

Termin dostawy Produktu do klienta lub jego gotowość do odbioru przez Klienta wynosi do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć od momentu przystąpienia przez Bartłomiej Barański do realizacji zamówienia.

9. Reklamacja produktu

Podstawa i zakres odpowiedzialności Bartłomiej Barański względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną , są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
Bartłomiej Barański obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@drukireklamowe.eu lub telefonicznie pod numerem tel.500 141 473 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Bartłomiej Barański. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Bartłomiej Barański ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza że reklamacja została uznana za nie uzasadnioną. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Bartłomiej Barański dostarczyć Produkt wadliwy w całości nakładu na adres: ul. Zakręt 26 30-245 Kraków.

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

11. Prawo odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 1. pisemnie na adres: ul. Zakręt 26 30-245 Kraków
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@drukireklamowe.eu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Bartłomiej Barański wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 4. Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Bartłomiej Barański ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie. Bartłomiej Barański dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Bartłomiej Barański nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Bartłomiej Barański lub przekazać go osobie upoważnionej przez Bartłomiej Barański do odbioru.
 7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy ponosi konsument:
 8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Drukarni , Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Bartłomiej Barański wykona w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Bartłomiej Barański utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji konsumenta.
 12. Umowy zawierane poprzez Bartłomiej Barański zawierane są w języku polskim.

12. Postanowienia dotyczące przedsiębiorstw

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Bartłomiej Barański ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Bartłomiej Barański Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Bartłomiej Barański w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe podczas przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w dostawie.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Bartłomiej Barański z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Bartłomiej Barański może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Bartłomiej Barański w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Bartłomiej Barański ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Bartłomiej Barański a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

13. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Bartłomiej Barański z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zakręt 26, NIP: 6772136174
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia i realizacji zleceń oraz podczas tworzenia umów i wystawiania faktur na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz c RODO.
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Państwa zgody.
 5. Do Państwa danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, biuro podatkowe, firmy windykacyjne, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowych.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem współpracy i brak takiej zgody skutkuje odmową realizacji Państwa zleceń.
 9. Państwa dane będą przechowywane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach wysyłania przeważnie drogą mailową istotnych informacji dotyczących działalności firmy.
Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów, w związku z wejściem w życie przepisów RODO chcemy Państwa zapewnić, że firma Bartłomiej Barański wprowadziła i w pełni stosuje w swojej działalności wewnętrzny System Ochrony Danych Osobowych dostosowany do wymagań RODO. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Bartłomiej Barański podlegają najwyższej możliwej ochronie.

Powered by MasterApps